top of page

ביטויים אידיומאטיים

 

כשאני מסביר בפעם הראשונה לסטודנטים שאינם מכירים אותו, את המונח "ביטוי אידיומאטי", אני שואל אותם:

- מהי התוצאה במתמטיקה של 2 ועוד 2? 

- 4 כמובן!" עונה הסטודנט.

- יופי! עכשיו תאר לעצמך ש-2 ועוד 2 פתאום נותן לנו 5 או 23 או 1. כלומר, התוצאה של חיבור מובן ופשוט איננו מה שאנחנו מצפים. 

- ???

- האם ברור לך מה המשמעות של המילה "על"!

- ברור.

- ומה עם המילה "כל"?

- נוו ... די!

- סבלנות! ועכשיו המילה "פנים". לכל מילה בנפרד משמעות ברורה אך כשאנחנו מחברים אותן - על כל פנים . הסיפור קצת שונה!

 

כל שפה עשירה במצבים כאלה. חלקם ייחודים וחלקם דומים בין שפות שונות. אפשר להשתגע מהם ואפשר בהחלט להינות. 

 

 

bottom of page