top of page

P A S S A T O   P R O S S I M O 

 

1. הזמן "PASSATO PROSSIMO" הוא בדרך כלל הראשון מבין ה-"זמנים המורכבים" הנלמדים. ההבחנה בין "זמן פשוט" לבין זמן מורכב" חשובה מאוד להמשך לימוד השפה, כי נותן כלי יעיל מאוד לבניית הזמנים החדשים שיילמדו בהמשך. כעת, יספיק לנו להכיר זמן פשוט (המודל שלנו יהיה זמן ההווה) כצורה בנויה ממילה אחת אליה מגיעים בחיבור בין שורש לסיומות ההווה. למשל: 

 

(IO) SCRIV-O         (NOI) PARL-IAMO        (LUI) LAVOR-A      (MARIO) ARRIV-A      (VOI) FIN-ITE

 

לעומתה, הזמן "PASSATO PROSSIMO" מורכב משתי מילים:

 

HO PARLATO      ABBIAMO FINITO       HANNO LAVORATO         SIAMO ANDATI        SEI ARRIVATA

 

מזהים בקלות שיש כאן שני מרכיבים:

 

  • הראשון היא צורה של הפועל AVERE  או של ESSERE שלשם כך נקראים גם "פעלי עזר".

  • השני היא צורה של הפועל אותו אנו רוצים להטות: היא נקראת PARTICIPIO PASSATO.

 

זה למעשה המבנה הבסיסי של כל זמן מורכב. 

 

HO                            PARLATO             

    ABBIAMO                         FINITO         

SIAMO                            ANDATI       

                     SEI                              ARRIVATA                                   

VERBO AUSILIARE   +  PARTICIPIO PASSATO (פועל עזר).

 

ב– PASSATO PROSSIMO , הזמן שאנו לומדים כעת, פועל העזר הוא בהווה.

 

 

2. המרכיב השני – PARTICIPIO PASSATO – מאופיין כעיקרון על ידי 3 סיומות בהתאם להשתייכות הפועל לקבוצת ARE - , ERE - , או IRE -.

 

ARE-ATO: PARLARE- PARLATO     GUARDARE-GUARDATO    ARRIVARE-ARRIVATO

ERE-UTO: CREDERE-CREDUTO     SAPERE-SAPUTO        SOSTENERE-SOSTENUTO

IRE-ITO:  FINIRE-FINITO     PREFERIRE-PREFERITO     PARTIRE-PARTITO                                      DORMIRE- DORMITO

 

צורות ה-PARTICIPIO של קבוצת ARE- ובמידה רבה של קבוצת IRE- הם לרוב שגרתיים. מרבית החריגים מרוכזים בקבוצת ERE- ולשם כך ניתן יהיה ללמוד אותם בנפרד (ראו הטבלה).

 

3. הגיע עכשיו תורו של פועל עזר. הרי, יש לנו שני פעלי עזר; איך נחליט מהו הנכון לגבי כל פועל ופועל?

העניין אינו קל, אך יש לנו עזרה מסוימת דווקא מן השפה העברית. רוב הפעלים שבעברית תומכים במילת יחס "את" יקבלו את פועל העזר AVERE. אפשר להיעזר בטריק שמתומצת בשאלה: האם אפשר .... (הפועל) את משהו (או מישהו אם מכוון לאדם)? למשל:

 

האם אפשר לאכול (MANGIARE) את (משהו/מישהו)? כן! HO MANGIATO

האם אפשר לפגוש (INCONTRARE) את (משהו/מישהו)? כן! HO INCONTRATO   

האם אפשר לסיים (FINIRE) את (משהו/מישהו)? כן! HO FINITO

אבל ....

האם אפשר ללכת (ANDARE) את (משהו/מישהו)? לא, השאלה עצמה אינה הגיונית! ולכן SONO ANDATO

האם אפשר להגיע (ARRIVARE) את (משהו/מישהו)? לא! SONO ARRIVATO

האם אפשר להיכנס (ENTRARE) את (משהו/מישהו)? לא! SONO ENTRATO

 

עזרה נוספת באה מן העובדה שרוב הפעלים המציינים (ממקום למקום) יקבלו ESSERE: SONO VENUTO (באתי), SONO USCITO (יצאתי), SONO SALITO (עליתי), SONO PARTITO (נסעתי).

כך גם לגבי פעלים המציינים : SONO CRESCIUTO (גבעתי), SONO CAMBIATO (השתניתי), SONO MIGLIORATO (השתפרתי).

 

כל מה שנאמר כאן עוזר בהחלט, אך לא מחסן מפני טעויות אפשריות. ישנם פעלים שחומקים מן הטריקים האלה, ואותם נצטרך להכיר ולמקם אותם במקום הנכון.

 

4. הגיע הזמן לחבר את חלקי הפאזל ולראות את הנטייה השלמה.

נביא כאן דוגמה לפועל המקבל פועל עזר AVERE, ודוגמה של ESSERE. בחיבור הזה תוכלו לראות טבלה מקיפה יותר.

 

INCONTRARE

(IO) HO INCONTRATO

(TU) HAI INCONTRATO

(LUI/LEI) HA INCONTRATO

(NOI) ABBIAMO INCONTRATO)

(VOI) AVETE INCONTRATO

(LORO) HANNO INCONTRATO

 

בולט שה-PARTICIPIO לא משתנה ולא מותאם לזכר/נקבה ולא ליחיד/רבים.

 

ENTRARE      

(IO) SONO ENTRATO / SONO ENTRATA

(TU) SEI ENTRATO / SEI ENTRATA

(LUI/LEI) E' ENTRATO / E' ENTRATA

(NOI) SIAMO ENTRATI / SIAMO ENTRATE 

(VOI) SIETE ENTRATI / SIETE ENTRATE

(LORO) SONO ENTRATI / SIETE ENTRATE

 

 

bottom of page