top of page

דקדוק – הסברים, טבלאות ותרגילים

להלן רשימה הדרגתית של הנושאים הדקדוקיים שנלמדים בכל קורס בשפה איטלקית. לכל נושא מופיע קישור לדף הסבר בסיסי ולפעמים לטבלה מסכמת. לחיצה על המספרים תוביל לתרגילים המופיעים באתרים המובילים של בתי ספר ללימוד איטלקית כשפה זרה.

               ARTICOLO DETERMINATIVO (ה' הידיעה); ARTICOLO INDETERMINATIVO (סתמי)     

    הסבר      טבלה   - 1 - 2 - 3 - 4 5 -

                                               שם עצם ושם תואר - קבוצות שונות, זכר ונקבה, יחיד ורבים                                      

הסבר טבלה - 1 - 2 - 3 - - 5 -

                                                 זמן  הווה AVERE - ESSERE (פעלי  עזר)                                           

 הסבר  טבלה   1 - 2 - 3 

                                                                 פעלים שגרתיים - זמן הווה                                                                

הסבר - טבלה -  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 

                                                         פעלים חריגים - זמן PRESENTE (הווה)                                                  

             טבלה    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

                                                  PASSATO PROSSIMO זמן                                                    

 הסבר     טבלה       טבלת חריגים    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

זמן FUTURO SEMPLICE

  הסבר             1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  

זמן FUTURO ANTERIORE

  הסבר             1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  

 PREPOSIZIONI SEMPLICI - מילות יחס

    הסבר   -   טבלה -  1 - 2 - 3 

                                    PREPOSIZIONI ARTICOLATE - מילות יחס מחוברות  ליידוע                                    

           - טבלה - - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15

                                                      POSSESSIVI - כינויי שייכות                                                     

  הסבר  -        - 12 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

                     הצורה ה-RIFLESSIVA של הפועל                      

          הסבר  -      - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

 זמן IMPERFETTO

 הסבר -        -   1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 1718 - 19

זמן TRAPASSATO PROSSIMO - דפוס INDICATIVO

  הסבר -       -    1 - 2 

כינויי גוף: מושא ישיר (DIRETTO) ומושא עקיף (INDIRETTO)

הסבר-       - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

כינויי גוף המתייחסים ל-"חלק משלם", למקום, לנושא ולפועל במצב אימפרסונלי (CI, NE, SI);

                                     הסבר     -       1 - 2 - 3 - 4 - 5                                       

         הדפוס CONDIZIONALE של הפועל: א) זמן פשוט (PRESENTE)  ב) זמן מורכב (PASSATO)

                                                             הסבר      -      1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  

 

                                                                                 להמשך הדף לחץ כאן       

 

bottom of page